Εντάχθηκε το έργο της ΕΕΤΤ με τίτλο «Ανάπτυξη Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών» (ΣΕΦΔ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020», με Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) και του ΤΣ (Ταμείου Συνοχής), του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών, ικανού να υποστηρίξει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την ταχεία, πλήρη και αυτοματοποιημένη υποστήριξη των επιχειρήσεων και των δημοσίων φορέων οι οποίοι αξιοποιούν ή/και βασίζονται σε δορυφορικές συχνότητες, καθώς και των πολιτών-καταναλωτών οι οποίοι λαμβάνουν δορυφορικές υπηρεσίες.

Με την ανάπτυξη του ΣΕΦΔ, η ΕΕΤΤ θα αποκτήσει τη δυνατότητα να ασκεί αποτελεσματικά το σύνολο των εκ του νόμου οριζόμενων αρμοδιοτήτων της αναφορικά με την εποπτεία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών, την αντίστοιχη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και τη συνεπακόλουθη τήρηση/διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων, διασφαλίζοντας την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Το έργο που αναμένεται να προκηρυχθεί στα τέλη του 2019 και να ολοκληρωθεί το 2023, θα συμβάλει στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δίκτυα νέας γενιάς (NGN), θα αποτελέσει μία σύγχρονη υποδομή για αμοιβαία επωφελή συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις, και θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της Ελλάδας στο χώρο των δορυφορικών υπηρεσιών. Η επιλέξιμη δαπάνη για το έργο ανέρχεται συνολικά σε 3.750.000,00 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.