Εντάχθηκε το έργο της ΕΕΤΤ με τίτλο «Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων με ενσωματωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020», με απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) και του ΤΣ (Ταμείου Συνοχής), του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φάσματος ικανού να υποστηρίζει την ΕΕΤΤ στο σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την ταχεία, πλήρη και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, των δημοσίων φορέων καθώς και των πολιτών-καταναλωτών οι οποίοι της υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

Με την υλοποίηση του έργου θα υποστηρίζεται η ΕΕΤΤ στο σύνολο των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένη και αφορούν τις δραστηριότητες τήρησης/διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων, διαχείρισης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Το έργο, που θα προκηρυχθεί εντός του 2018 και θα έχει διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες, ενώ η επιλέξιμη δαπάνη για το έργο ανέρχεται συνολικά σε 2.500.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.