Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προχώρησε σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)». Να σημειωθεί ότι προσφορά στον διαγωνισμό που απέβη άκαρπος, είχε υποβάλει η εταιρεία «KRATOS COMMUNICATIONS», η οποία όμως απορρίφθηκε λόγω ουσιωδών ελλείψεων. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

  • Η υλοποίηση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών ικανού να υποστηρίξει την ΕΕΤΤ στις ενέργειες που απαιτούνται και αφορούν τις δραστηριότητες εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών, τον γεωεντοπισμό πομπών, τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και την τήρηση/διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων.
  • Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ως μέρος του ενιαίου ΣΕΦΔ, κεραιοσυστήματος για την εποπτεία φάσματος των κατερχόμενων ζεύξεων ζωνών συχνοτήτων L και S (επιθυμητή η εποπτεία και της ζώνης X
  • Η εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών του ενιαίου ΣΕΦΔ.
  • Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης και για περίοδο διάρκειας πέντε ετών

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια κεραιών, συστημάτων RF, συστημάτων μετρητικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού, συστήματος εκπομπής σήματος αναφοράς, εργαλεία λογισμικού, υποστηρικτικό εξοπλισμό, σύστημα γεννήτριας H/Z. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12η Ιουλίου.