Από την 1η Οκτωβρίου 2018, τέθηκε σε ισχύ το δεύτερο στάδιο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ.

Ο κανονισμός διευρύνει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με στόχο την αποτελεσματικότερη εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο. Τα βασικά σημεία που προβλέπονται στη συγκεκριμένη δέσμη ρυθμίσεων είναι τα εξής: μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους, μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης, περισσότερες δυνατότητες στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύμβασης, απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύμβασης, ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγράμματος και δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών.