Στην Intrasoft International ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το έργο για την «παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης/ τροποποίησης λογισμικού μεταφοράς δεδομένων 1000 ανθρωπομηνών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου του ΕΦΚΑ».

Η κατακύρωση του έργου έγινε στις 6.263.240 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την λειτουργία του «ΟΠΣ-ΕΦΚΑ», πλήρης τεχνική και λειτουργική ενσωμάτωση στο «υφιστάμενο ΟΠΣ ΕΦΚΑ», καθώς και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου του ΕΦΚΑ, των αλλαγών που προκύπτουν: • Από τη νομοθετική θέσπιση της σύστασης του ΕΦΚΑ και των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων που απορρέουν από αυτή.

• Από την αναγκαιότητα κάλυψης λειτουργιών και διαδικασιών πρώην ΦΚΑ που δεν είναι ενταγμένες σε κάποιο Πληροφοριακό Σύστημα ή που απαιτείται να μεταφερθούν είτε στο «υφιστάμενο ΟΠΣ ΕΦΚΑ», είτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

• Από την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος του ΕΦΚΑ (ΠΔ 8/2019 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23-01-2019)

• Από την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών, λοιπών νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, διοικητικών οδηγιών κλπ.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα που επηρεάζονται από τις αλλαγές είναι τα ακόλουθα:
• Το «υφιστάμενο ΟΠΣ ΕΦΚΑ», το οποίο βασίζεται στις υποδομές του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συμπεριλαμβανομένων όποιων, υποσυστημάτων, εφαρμογών, λειτουργιών, διασυνδέσεων, δεδομένων προέκυψαν και συνεχίζουν να προκύπτουν μετά ή λόγω της έναρξης λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

• Οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς, οι οποίες υποστηρίζονται ή/και συντηρούνται από τον ΕΦΚΑ. Με την υλοποίηση του έργου στόχος είναι να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε ασφαλισμένους, συνταξιούχους και εργοδότες, να επικαιροποιηθούν οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να υλοποιηθούν νέες ηλεκτρονικές, υπηρεσίες.