Η ένωση εταιρειών «Space Hellas – SingularLogic» συνεχίζει, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού που διενεργεί ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) Δήμητρα, με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού.

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο υποέργο 3 της Πράξης: «Αναβάθμιση πλαισίου και διαδικασιών παροχής υπηρεσιών προς την αγροτική επιχειρηματικότητα». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης η ένωση εταιρειών «OTS – Remaco» και οι εταιρείες Cosmos Business Systems και Neuropublic.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη και υλοποίηση ενιαίου πληροφοριακού συστήματος Πιστοποιήσεων και Ελέγχου (ΔιΠΕ), Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI), αφενός για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος Πιστοποιήσεων και Ελέγχου και αφετέρου για την αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος Artemis, και Διαχειριστικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Επίσης, θα αναβαθμιστεί ο πληροφοριακός εξοπλισμός που διαθέτει ο Οργανισμός μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης νέου hardware που θα μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις λειτουργίες των προαναφερθέντων πληροφοριακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η προμήθεια διακομιστών (servers), λογισμικού virtualization και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας (backup) σε σύστημα NAS και αποθηκευτική μονάδα.

Για τον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης, υπηρεσίες μετάβασης, καθώς και εκπαίδευση χρηστών. Τα νέα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να λειτουργούν σε υποδομές υπολογιστικού νέφους (cloud) στο μέτρο του δυνατού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον προγραμματισμό για μετάβαση όλων των πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου τομέα σε κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος (G-Cloud) σε σύντομο χρονικό διάστημα.