Η Τράπεζα Eurobank δίνοντας μεγάλη έμφαση στον τομέα της αυτοματοποίησης, ξεκίνησε δοκιμαστικά το 2017 την εφαρμογή μιας σχετικά καινούργιας τεχνολογίας, γνωστή ως Robotic Process Automation (RPA).

Όντας η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που οργάνωσε και δημιούργησε RPA Center of Excellence, ως μία ακόμα ενέργεια στον σχεδιασμό του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της, η Eurobank επέλεξε, μετά από αξιολόγηση, να συνεργαστεί με την ΙΒΜ τόσο σε επίπεδο λύσης με το ΙΒΜ Robotics Process Automation όσο και σε επίπεδο υλοποίησης και υπηρεσιών.

Τα robots ουσιαστικά αλληλοεπιδρούν με τη διεπαφή του χρήστη (UI) και μπορούν να εκτελούν πολύπλοκες, χρονοβόρες και κουραστικές για τον άνθρωπο διαδικασίες. Τυποποιημένες διαδικασίες της Τράπεζας που εκτελούνται βάσει σταθερών κανόνων, χρησιμοποιούν δομημένα ψηφιακά δεδομένα και διαχειρίζονται μεγάλους όγκους, αποτελούν ιδανικές περιπτώσεις για αυτοματοποίηση με τη χρήση του IBM RPA.

Το RPA Center of Excellence προχώρησε άμεσα στην επιλογή RPA software, επιλέγοντας αυτό της IBM σε συνεργασία με την Automation Anywhere. Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες επιλογές στο χώρο του RPA και αποτελεί την 1η παραγωγική εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η πρώτη διαδικασία που επιλέχθηκε και η οποία πληρούσε πλήρως τα κριτήρια αυτοματοποίησης είχε σαν αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται η εργασία μέσα σε μερικά λεπτά, αντί για 6 ώρες.

Από τότε και μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου, η Τράπεζα έχει αναγνωρίσει πολλά επιπλέον use cases και έχει υλοποιήσει επιπλέον μία σειρά από πολύ παραγωγικά bots που αφορούν πολλούς τομείς του back office αλλά και του business.

Οφέλη
Το όφελος όμως της αυτοματοποίησης δεν ήταν μόνο οικονομικό (χρόνος υλοποίησης, κόστος ανθρώπινων λαθών κλπ). Ο βαθμός ικανοποίησης των υπαλλήλων αυξήθηκε εκθετικά, καθώς έπαψαν να επιφορτίζονται με μία τυποποιημένη εργασία με υψηλό λειτουργικό κίνδυνο.

Πιο αναλυτικά έχει επιτευχθεί:
• Αύξηση παραγωγικότητας με απρόσκοπτη παροχή  υπηρεσίας  24/7

• Μείωση κόστους, λόγω μείωσης του χρόνου εκτέλεσης της εργασίας

• Μείωση λειτουργικού κινδύνου, λόγω εξάλειψης του «ανθρώπινου λάθους» στην εκτέλεση της εργασίας

• Αύξηση ικανοποίησης υπαλλήλων λόγω μη ενασχόλησης τους με εργασίες «ρουτίνας» χωρίς προστιθέμενη αξία.

• Αύξηση ικανοποίησης πελατών, λόγω βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της μείωσης   του χρόνου εξυπηρέτησης τους

Στα μελλοντικά σχέδια του RPA Centre of Excellence είναι ο συνδυασμός των συμβατικών δυνατοτήτων της RPA τεχνολογίας με την αξιοποίηση διανοητικών στοιχείων (intellectual elements).

Με την λύση και τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΙΒΜ, παρέχεται στην Eurobank η δυνατότητα να υλοποιήσει καινοτόμα έργα, όπως την κατανόηση της φυσικής γλώσσας, των analytics και την ανάγνωση τυχόν αδόμητων δεδομένων (unstructured data), δίνοντας την ευκαιρία να βελτιώσει τις υπηρεσίες υποστήριξης της Τράπεζας και να ψηφιοποιήσει έγγραφα που περιέχουν αδόμητη πληροφορία.