Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) ανέθεσε στα Πανεπιστήμια της Γλασκώβης και Universita degli Studi di Roma «Tor Vergata» την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικά με την ασφάλεια των υπολογιστικών νεφών — κυβερνητικά νέφη και αναφορά συμβάντων.

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες υποδιαιρούνται σε 2 τμήματα, με τις παρακάτω ειδικές απαιτήσεις για κάθε τμήμα: Τμήμα 1: αναφορά συμβάντων για τα υπολογιστικά νέφη, που ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και  Τμήμα 2: εξασφάλιση κυβερνητικών υποδομών υπολογιστικού νέφους σε όλη την ΕΕ το οποίο και ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο με έδρα τη Ρώμη.