Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) και ΤΣ (Ταμείου Συνοχής) αποφάσισε την ένταξη του έργου «Οργανωτική και λειτουργική προσαρμογή της ΕΕΤΤ στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020».

Το έργο, που θα προκηρυχθεί εντός του 2018 και θα έχει διάρκεια υλοποίησης 20 μήνες, περιλαμβάνει τον οργανωτικό ανασχεδιασμό της ΕΕΤΤ για τη μετάβασή της σε ένα σύγχρονο μοντέλο οργανωτικής δομής και διοικητικής λειτουργίας, εναρμονισμένης με το ρυθμό ανάπτυξης των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Τελικοί ωφελούμενοι θα είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω αγορές, δεδομένου ότι ο στόχος του έργου είναι η λειτουργική ενσωμάτωση καινοτόμων υποδομών και η απλούστευση διαδικασιών της ΕΕΤΤ για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των διαρκώς εξελισσόμενων και αυξανόμενων αναπτυξιακών αναγκών τους, στην πορεία της χώρας προς την ψηφιακή οικονομία. Η επιλέξιμη δαπάνη για το έργο, που εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται συνολικά σε 360.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.