Η επιτυχία τής υλοποίησης των επιχειρηματικών εφαρμογών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτούς που θα τις χρησιμοποιούν. Αν δεν εστιάσουμε στους χρήστες, είναι βέβαιο ότι οι επιχειρηματικές εφαρμογές δεν θα πετύχουν το στόχο τους.

Οι χρήστες μέσα στο περιβάλλον μιας επιχείρησης θα πρέπει να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους εγκαθίσταται μια εφαρμογή και με ποιους τρόπους αυτή η εφαρμογή θα επηρεάσει την επαγγελματική τους ζωή. Αν μπορέσουν να το κατανοήσουν και δουν τα σχετικά πλεονεκτήματα, τότε η επιχείρηση έχει κάθε λόγο να περιμένει μια μεγαλύτερη επιστροφή για την επένδυσή της.

Οι παράγοντες της επιτυχίας
Η επιτυχία μιας επένδυσης σε μια εφαρμογή εξαρτάται από αυτούς που την εγκαθιστούν αλλά και από τους χρήστες για τους οποίους έχει σχεδιαστεί .Επιπλέον, θα πρέπει να υποστηρίζεται από ανθρώπους στα υψηλότερα κλιμάκια της επιχείρησης Οι αρμόδιοι από τη Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να παρέχουν ξεκάθαρες, ακριβείς και σωστές πληροφορίες σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή.

Επίσης, θα πρέπει να εκπαιδεύσουν όλους όσους επηρεάζονται από την εγκατάσταση της εφαρμογής μέσα και έξω από την επιχείρηση. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία ή όχι μιας εγκατάστασης είναι το buy-in των υψηλόβαθμων στελεχών, ο σωστός σχεδιασμός, οι ανάγκες τού business, η διαχείριση της αλλαγής, ο ορισμός τρόπου μέτρησης και των κριτηρίων επιτυχίας, η ομάδα του βασικού project, αλλά και τα κριτήρια επιλογής. Σημαντικό ρόλο παίζει, επίσης, τόσο η επικοινωνία, όσο και το marketing τής εφαρμογής. 

Aποτελεσματική επικοινωνία
Οι επιτυχημένες εγκαταστάσεις εφαρμογών χρειάζονται μια αποτελεσματική επικοινωνία. Η κουλτούρα μιας επιχείρησης επηρεάζεται από την αλλαγή. Η συνεχής επικοινωνία στο εσωτερικό του οργανισμού είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να κερδηθεί η αποδοχή για την αλλαγή, διαμέσου μιας ανοικτής και συνεχούς ροής πληροφοριών. Η προετοιμασία για τη διαχείριση τής αλλαγής περιλαμβάνει και τον σχεδιασμό για τον τρόπο με τον οποίο μια νέα εφαρμογή θα επηρεάσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Ο σχεδιασμός για την εκπαίδευση των χρηστών περιλαμβάνει την αναγνώριση του ποιος θα πρέπει να ξέρει τι για τη νέα εφαρμογή και πότε θα πρέπει να το ξέρει. Η Διεύθυνση Πληροφορικής θα πρέπει να αναρωτηθεί, πώς μια νέα εφαρμογή θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες κάνουν την καθημερινή τους δουλειά. Η επιτυχημένη εγκατάσταση μιας εφαρμογής εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους τελικούς χρήστες, αλλά και την αποδοχή της από το σύνολο του business unit.

Γι’ αυτό το λόγο μια αποτελεσματική ομάδα διαχείρισης τής αλλαγής θα πρέπει να πραγματοποιήσει τον αντίστοιχο σχεδιασμό. Η επικοινωνία θα πρέπει να είναι συνεχής, ώστε να αποφασιστεί με ποιο τρόπο οι διαδικασίες τής επιχείρησης θα επηρεαστούν από ένα νέο σύστημα, και να αναπτυχθεί ένα σχέδιο μετάβασης αυτών των διαδικασιών στο νέο σύστημα. Ο ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να παρακολουθείται στενά σε κάθε εγκατάσταση εφαρμογής.

Αν οι χρήστες δεν είναι σωστά πληροφορημένοι, ή δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα, ή δεν αισθάνονται μέρος της διαδικασίας αλλαγής από ένα τρόπο με τον οποίο κάνουν τη δουλειά τους σε ένα άλλο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, η εγκατάσταση τής εφαρμογής να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Καθώς εγκαθιστάτε και επεκτείνετε τη χρήση μιας εφαρμογής μέσα σε έναν οργανισμό θα πρέπει να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει λόγο επιτυχίας ή αποτυχίας.

Η επένδυση που πραγματοποιείτε, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και κατάλληλη εκπαίδευση, θα έχει σημαντικά αποτελέσματα στην κατανόηση, στη δέσμευση, στην υιοθέτηση αλλά και στη δέουσα εστίαση από την πλευρά των χρηστών. Οταν οι χρήστες είναι ενήμεροι για τις αλλαγές που φέρνει μια επιχειρηματική εφαρμογή, υπάρχει σαφώς μεγαλύτερη πιθανότητα να τη χρησιμοποιήσουν. Η ικανότητά σας να επικοινωνήσετε, να φτάσετε στο κοινό σας μέσω τής εγκατάστασης μιας επιχειρηματικής εφαρμογής σε μια συνεχή βάση, θα μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα τής επένδυσή σας. Η χρήση τεχνολογιών online live virtual για collaboration και επικοινωνίες, μπορεί να σας βοηθήσει σημαντικά σε αυτό το στόχο.

Ο χώρος των mobile apps
Το mobile τοποθετεί τη στρατηγική εγκατάστασης μια εφαρμογής σε τελείως νέα πλαίσια. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να πει ποιο είναι το killer app για τα smartphones;Πρόκειται για μια ερώτηση παγίδα στην πραγματικότητα, καθώς υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες εφαρμογές. Δεν θα πρέπει να κάνει σε κανέναν εντύπωση, ότι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την εκρηκτική αύξηση των εφαρμογών για να μπορέσουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε θέματα marketing, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών.

Αλλά η δημιουργία και η εγκατάσταση μιας ποιοτικής εφαρμογής μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν in-house developers με την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη εφαρμογών. Υπάρχουν αρκετά λειτουργικά συστήματα για να μπορέσει μια επιχείρηση να αναπτύξει εφαρμογές και εκατοντάδες συνδυασμοί λειτουργικών συστημάτων και συσκευών. Καθώς οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν μια στρατηγική για την ανάπτυξη και εγκατάσταση εφαρμογών mobile, απαιτείται να ληφθεί μια κρίσιμη απόφαση που θα σχετίζεται με τον τύπο των εφαρμογών που θα εγκαταστήσουν. Υπάρχουν τρεις τρόποι για την ανάπτυξη mobile εφαρμογών

• Ανάπτυξη μιας εφαρμογής native για κάθε πλατφόρμα Android, iOS, BlackBerry κ.λπ.
• Αγορά και χρήση ενός cross platform framework ανάπτυξης εφαρμογών
• Χρήση μιας επιχειρηματικής πλατφόρμας mobile, η οποία θα παρέχει προκατασκευασμένες εφαρμογές για τις επιχειρήσεις. Αυτές θα ολοκληρώνονται με τα ήδη υπάρχοντα επιχειρηματικά συστήματα, μέσω του framework του κατασκευαστή, παρέχοντας την ταχεία εγκατάσταση εφαρμογών με ελάχιστο development. Ας δούμε τα πράγματα ανά περίπτωση:

Γηγενείς εφαρμογές
Ο βασικός λόγος ανάπτυξης μιας εφαρμογής native για smartphones, είναι όταν απαιτείται από την πλευρά τής εφαρμογής πρόσβαση σε συγκεκριμένη λειτουργικότητα της συσκευής, όπως είναι για παράδειγμα η κάμερα, το GPS ή κάτι άλλο. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των developers με εμπειρία στη δημιουργία εφαρμογών για smartphones και tablets αυξάνει συνεχώς, οι περισσότερες επιχειρήσεις θα στραφούν σε εξωτερικούς συνεργάτες για την ανάπτυξη εφαρμογών native.

Cross-Platform Development Framework
Το βασικό πλεονέκτημα σε αυτή την προσέγγιση είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης κάποιων modules. Στα πλέον γνωστά βιβλία γύρω από το development αναφέρεται ότι ο βασικός παράγοντας τής επιτυχημένης ανάπτυξης εφαρμογών είναι η επαναχρησιμοποίηση γνωστών και δοκιμασμένων modules. Κάτι τέτοιο έχει άμεσο αντίκτυπο στη μείωση του χρόνου ανάπτυξης και αυξάνει την αξιοπιστία των εφαρμογών.

Τα cross-platform development frameworks έχουν forums και κοινότητες, από όπου οι developers μπορούν να χρησιμοποιήσουν έτοιμα components. Ακόμα και έτσι, όμως, απαιτείται προσοχή. Οσο δοκιμασμένα και αν είναι αυτά τα modules, δεν σημαίνει ότι αυτά είναι ασφαλή και απαιτείται ανάλυση σε επίπεδο κώδικα τόσο για το component όσο και για το ίδιο framework. Αν ο στόχος της εφαρμογής είναι η παροχή περιεχομένου και δεν υπάρχει αλληλεπίδραση από την πλευρά των χρηστών, αυτή είναι η ενδεδειγμένη πρακτική.

Πλατφόρμα επιχειρηματικών εφαρμογών mobile
Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει ήδη μια web εφαρμογή, όπως είναι ένα portal εξυπηρέτησης πελατών; Αν θέλετε να απλοποιήσετε και να παρέχετε πρόσβαση σε μια τέτοια web εφαρμογή, αλλά και να τη βελτιστοποιήσετε για χρήση σε φορητές συσκευές, τότε η χρήση μιας πλατφόρμας επιχειρηματικών εφαρμογών mobile είναι ο σωστός δρόμος. Στην ουσία, μιλάμε για ένα είδος mobile middleware, ένα σύνολο εφαρμογών που μπορεί μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει για την ολοκλήρωση τού software που διαθέτει.