Τα έσοδα, κέρδη και η διαθέσιμη ρευστότητα του Ομίλου Entersoft παρουσίασαν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης κατά το α’ εξάμηνο του 2010, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα.

Οι θυγατρικές του εξωτερικού, κατά το πρώτο εξάμηνο της εμπορικής λειτουργίας τους, συνέβαλαν περίπου στο 4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου.
Η συνεχιζόμενη ανοδική πορεία της Entersoft Α.Ε. αποδίδεται κυρίως στα νέα προϊόντα που ανέπτυξε και παρουσίασε μετά τις επενδύσεις που προβλέπονταν από την εισαγωγή της στην Εναλλακτική Αγορά, στην επέκταση της στις αγορές της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας αλλά και στην είσοδό της στην αγορά με νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-invoicing) μέσω της θυγατρικής της Retail Link Α.Ε.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία ενίσχυσαν τη ρευστότητά τους έχοντας μηδενικό δανεισμό, παρ’ όλες τις προαναφερθείσες επενδύσεις κι εξαγορές.  Η πρόσφατη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ενέκρινε τη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 1,5 εκ. ευρώ, με την Alpha Bank, στοχεύοντας σε περαιτέρω ανάπτυξη μέσω εξαγορών άλλων εταιρειών.  Αυτό δίνει στην Entersoft A.E. τη δυνατότητα επιπλέον επενδύσεων ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, εκμεταλλευόμενη παράλληλα την υπάρχουσα ρευστότητά της. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2010, τόσο για την Μητρική όσο και για τον Όμιλο έχουν ως εξής:

Ο Κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 4,224 εκατ.  ευρώ  από 3,802 εκατ. ευρώ , καταγράφοντας αύξηση 11,12%. Τα Κέρδη Προ Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 962 χιλ. ευρώ από 696 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο 38,19%, ενώ τα Κέρδη Μετά Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 598 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας επίσης σημαντική άνοδο της τάξης του 27,27% παρά την επιβολή έκτακτης φορολογικής εισφοράς για τα κέρδη της χρήσης 2009 ύψους 90 χιλ. ευρώ. Ο Κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 3,795 εκατ. ευρώ από 3,574 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,19%.

Τα Κέρδη Προ Φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 955 χιλ. ευρώ  από 872 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική άνοδο 9,51%. Τέλος, τα Κέρδη Μετά Φόρων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 622 χιλ. ευρώ μετά την επιβολή έκτακτης φορολογικής εισφοράς για τα κέρδη της χρήσης 2009 ποσού 88 χιλ. ευρώ.