Η Cosmos Business Systems και οι ενώσεις εταιρειών «ByteActive Computer Systems» και «ΟΤΕ – Office Line» έχουν καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, προσφορά στον διαγωνισμό του ΕΟΠΥΥ «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού υποδομών με τεχνολογίες cloud computing και συναφείς υπηρεσίες» προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.790.600 ευρώ. Το έργο έχει αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου υλικού (hardware) καθώς και του λογισμικού συστήματος για τις ανάγκες των περιφερειακών διευθύνσεων, παραρτημάτων και φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

Πού θα χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός

Ο μηχανογραφικός εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ:

• για την άμεση αναβάθμιση/επέκταση του μηχανογραφικού εξοπλισμού ώστε αυτός να μπορεί να αντεπεξέλθει στις αυξανόμενες ανάγκες εξυπηρέτησης των συναλλασομένων με τον Οργανισμό.

• για την εκπαίδευση του προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ στις εφαρμογές Ολοκληρωμένων Περιφερειακών Συστημάτων– ΕΟΠΥΥ καθώς και στη διαχείριση του μηχανογραφικού εξοπλισμού.

•  για την υποστήριξη της λειτουργίας της εφαρμογών ΟΠΣ-ΕΟΠΥΥ οι οποίες απαιτούν αυξανόμενα resources ώστε να δουλεύουν ικανοποιητικά.

Πρόσθετος σκοπός του έργου είναι η προμήθεια υποδομών με τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και συναφών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ορθής λειτουργίας των εν λόγω υποδομών. Με τη χρήση τεχνολογιών cloud computing, ο Οργανισμός εξοικονομεί πόρους από την αγορά και συντήρηση λογισμικού, τη συντήρηση ακριβών εξυπηρετητών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης δεδομένων.