Έχω ερωτηθεί αναρίθμητες φορές για το ποια είναι η γραμμή εκκίνησης του εμπλουτισμού της γνώσης και υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών ITSM.

Συνήθως, αυτό που λαμβάνουμε ως απάντηση είναι το ότι πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη εκπαίδευση και, εκ των υστέρων, έχοντας λάβει την πιστοποίηση, η γνώση αντλείται από τους πέντε τόμους του ITIL. Έτσι, ομιλούμενοι, πλέον το «Γλωσσάριο Όρων και Συντομογραφιών» μπορούμε κάλλιστα να εφαρμόσουμε τη θεωρία στην πράξη, στον τομέα εξειδίκευσής μας. Μια ακόμα συνήθης τάση στην ευρύτερη κοινότητα και αγορά του ITSM τείνει να αναδεικνύει το γεγονός ότι οι περισσότεροι οργανισμοί συνθέτουν ομάδες υποστήριξης πελατών για την διαχείριση συμβάντων ως την πρώτη διεργασία ITIL, διότι είναι η πιο γρήγορα αποδοτική και εύκολα κατανοητή από τη διοίκηση ενός οργανισμού.

Με άλλα λόγια, προκύπτει ότι όλες οι υπόλοιπες διεργασίες, όπως η διαχείριση διαμόρφωσης και αλλαγών, μπορούν να έρθουν και να «κουμπώσουν» αργότερα σε μια πρωτύτερη «υλοποίηση» ITIL. Οι διαδικασίες που περιγράφονται στο ITIL δεν είναι κομμάτια Lego®, τα οποία μπορούν να ισχύσουν με τις ίδιες διαστάσεις σε κάθε οργανισμό, στοιβάζοντας το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο, αναμένοντας παρόμοια επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία, φυσικά, ενδέχεται να μην μπορούν να εξελιχθούν στον ίδιο βαθμό, όταν εφαρμόζονται σε διαφορετικές συνθήκες και τομείς δραστηριοποίησης αγοράς.

Ο τρόπος του να αναπτύξει ένας οργανισμός ITIL-συμβατές διαδικασίες, εμπεριέχει αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών και την κατανόηση των όποιων περιθωρίων βελτίωσής τους, σε σύγκριση με βέλτιστες πρακτικές, που, με τη σειρά τους, είναι σύμφωνες σε προδιαγραφές ελεγκτών. Όπως δεν είναι δυνατό να κατατροπώσουμε με μια «Big Bang» μπουκιά έναν ελέφαντα έτσι και το ITIL μπορεί να υιοθετηθεί βαθμιδωτά, χωρίς να σημαίνει ότι το Service Operation είναι πάντα η γραμμή εκκίνησης αφομοίωσης των πρακτικών ITIL. Η αφομοίωση πρακτικών ITIL δεν αφορά «υλοποιήσεις» ITIL. Οι καταγεγραμμένες βέλτιστες πρακτικές του ITIL είναι γνώση που προορίζεται για χρήση προς επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά ο οργανισμός.