Ο όμιλος πληροφορικής Epsilon Net κατέγραψε άνοδο στα χρηματοοικονομικά του μεγέθη σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του Α' εξαμήνου.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 8,04% ήτοι 4,285 εκατ. ευρώ, έναντι 3,966 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου. Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας προσδιορίστηκαν στις 698 χιλ. ευρώ, έναντι 621 χιλ. ευρώ, του Α’ εξαμήνου του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,26%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν άνοδο 16,73% και έφθασαν σε 2,606 εκατ. ευρώ από 2,233 εκατ. ευρώ.