Συνεχίζει και για το 2018 με σημαντικά ποσοστά αύξησης την αναπτυξιακή της πορεία η Epsilon Net.

O κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 16,84 εκατ. ευρώ (έναντι 14,97 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής χρονιάς), σημειώνοντας αύξηση 12,5%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως 2018 ανήλθαν σε 1,03 εκατ. ευρώ (έναντι 784.400 ευρώ το 2017), σημειώνοντας αύξηση 31,9%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσεως 2018 διαμορφώθηκαν στα 1,04 εκατ. ευρώ (έναντι 687.500 ευρώ το 2017), σημειώνοντας αύξηση 51,5%.

Η θετική αυτή εξέλιξη προήλθε, κυρίως, ως αποτέλεσμα τριών βασικών παραγόντων: της αύξησης των εγκαταστάσεων των εμπορολογιστικών εφαρμογών και εφαρμογών για κάθετες αγορές της πλατφόρμας PYLON που σήμερα ξεπερνούν τις 10.000 εγκαταστάσεις, της περαιτέρω αύξησης των εγκαταστάσεων των εφαρμογών Μισθοδοσίας και HR που ξεπερνούν σήμερα το 70% του μεριδίου αγοράς, καθώς επίσης και της συνεχούς διείσδυσης στα λογιστικά γραφεία εξυπηρετώντας σήμερα το 65% της αγοράς των λογιστικών γραφείων. Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει έντονους ρυθμούς ανάπτυξης και την επόμενη τριετία 2019-2021 ως αποτέλεσμα της υλοποίησης της στρατηγικής του Ομίλου της Epsilon Net.