Στην εξαγορά του 80% της Ορόσημο Πληροφορική προχώρησε η Epsilon Net. Το συνολικό τίμημα της επένδυ-σης ανέρχεται στο ποσό των 1.360.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται earn out bonus ύψους 240.000 ευρώ που θα καταβληθεί στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας το 2024 και το 2025. H Ορόσημο Πληροφορική ιδρύθηκε το 1992 στη Θεσσαλονίκη και έχει δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια (με έμφαση στην αγορά της Ρουμανίας, όπου διαθέτει και θυγατρική εταιρία).

Κύριο αντικείμενο της είναι η ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων ERP, CRM, Supply Chain Management (SCM). Στο πελατολόγιο της εταιρείας βρίσκονται ελληνικές επιχειρήσεις όπως: Alumil,  Α. Χατζόπουλος, Agrino κ.α.

H εταιρεία διαθέτει ομάδα ανάπτυ-ξης ειδικών πληροφοριακών συστημάτων και αυτόνομων custom εφαρμογών και υλοποιήσεων, με στόχο να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες στους τομείς:-  Yard Management με χρήση WEB εφαρμογής που αναπτύχθηκε απ’την εταιρία και διασυνδέεται με το κεντρικό ERP για τον αποτελεσματικό έλεγχο της εισόδου, εξόδου και διαχείρισης των οχημάτων/φορτηγών, τον προγραμματισμό φορτίων και την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας με προμηθευτές & εταιρίες μεταφορών.-  Production Monitor and Scheduling System για βιομηχανικές μονάδες για τον προγραμματισμό (scheduling), τις εντολές, τη διαχείριση γραμμών παραγωγής και μηχανών και την καταγραφή στοιχείων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. –  Custom Solutions & Android Apps για τη διασύνδεση με αυτόματα συστήματα αποθήκευσης, συστήματα B2B, συνδέσεις με ζυγιστικές διατάξεις και μηχανές παραγωγής καθώς και για ει-δικές διαχειρίσεις.

Για την οικονομική χρήση που έληξε τον Δεκέμβριο του 2022, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε στα 1,40 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 216 χιλ. ευρώ