Η συνεχής διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και η επίτευξη υψηλών επιδόσεων τελικής κερδοφορίας αποτελούν τους στρατηγικούς στόχους της διοίκησης του ομίλου Epsilon Net, ο οποίος σημείωσε το 2023 σημαντική αύξηση των οικονομικών του μεγεθών.

Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου έκλεισε πέρσι στα 93,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 24% σε σχέση με το 2022. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ήταν αυξημένα κατά 59%, στα 20 εκατ. ευρώ. Το Adjusted EBITDA margin που διαμορφώνεται στο 33,34% καθώς και το σημαντικό ποσοστό αύξησης στo σύνολο των οικονομικών μεγεθών του ομίλου, προήλθαν τόσο από τον ισχυρό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (+60%) όσο και από τη συμβολή των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο όμιλος.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ρευστότητα του ομίλου διατηρείται και το 2023 σε υψηλό επίπεδο (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 25,4 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός 6,85 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η αύξηση των πωλήσεων για το 2024 και το 2025 αναμένεται να συνεχισθεί με κύριους άξονες:

  • Την υποχρεωτική διασύνδεση POS με τα συστήματα τιμολόγησης και την αξιοποίηση των καινοτομικών λύσεων του Όμιλου (Soft POS, ψηφιακά ταμειακά συστήματα, υπηρεσίες παρόχου).
  • Την περαιτέρω προώθηση του συστήματος της ψηφιακής κάρτας εργασίας και της υποχρεωτικής διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II.
  • Την επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους προμηθευτές του Δημοσίου (B2G) η οποία αφορά σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.
  • Την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα (όπως το Epsilon Pay) στους τομείς του Business Software, του eCommerce και του Fintech.
  • Την ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες.
  • Την ενίσχυση των λύσεων σε κάθετες αγορές (Hospitality, Farmacy, Retail & Fuel).
  • Τη σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών του ομίλου στο εξωτερικό μέσω θυγατρικών εταιριών (Κύπρος και Ρουμανία) και μέσω διαδικτυακών πωλήσεων (Epsilon Hospitality).

Ο όμιλος εκτιμά, ότι οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού θα συνεχισθούν και λόγω της παροχής κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.