Αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ο όμιλος EpsilonNet. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 41,6 εκατ. ευρώ, έναντι 30,7 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ με βάση την λογιστική αποτύπωση που προκύπτει μετά την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» για τα Stock Option του IFRS 2 τα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 11,2 εκατ. από 4,6 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα το 2022.

Το EBITDA margin που διαμορφώνεται στο 30,86% (Adjusted EBITDA margin σε 34,04%) καθώς και το σημαντικό ποσοστό αύξησης στα σύνολο των οικονομικών μεγεθών τουομίλου, προήλθαν τόσο από τον ισχυρό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (+ 77%) όσο και από τη συμβολή των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο όμιλος.

Να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια του Α’ Εξαμήνου συνολικής αξίας περίπου 4 εκ. ευρώ η ρευστότητα της εταιρίας διατηρείται σε υψηλό επίπεδο (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 32,2 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός 14,3 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω ταμειακά διαθέσιμα δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 2,7 εκατ. ευρώ που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης. Τα υψηλά χρηματικά διαθέσιμα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης ενώ το συγκεκριμένο εξάμηνο οι καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 13,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 ενισχύθηκαν περαιτέρω τα Ίδια Κεφάλαια του ομίλου και ανήλθαν σε 68,8 εκατ. ευρώ