Οι εταιρείες: 1. Cosmos Business Systems, 2. Encode, 3. Ernst & Young Business Advisory Solutions, 4. Euroconsultants και 5. ΟΤΕ καθώς και οι ενώσεις εταιρειών 6. KPMG Σύμβουλοι–Priority Quality Consultants και 7. Netbull-European Profiles κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στον διαγωνισμό για το έργο : «Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Πιστοποίηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με το πρότυπο ISO27001» που περιλαμβάνει τα Υποέργα 2 και 3 της πράξης «Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, του λογισμικού και των υποδομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και επιχειρήσεις», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», που διενεργεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 510.155,48 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.