Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Cosmote την παροχή υπηρεσιών κινητής φωνητικής επικοινωνίας και διαβίβασης δεδομένων 3G/4G.

Στόχος της παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαισίου με έναν πάροχο υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών κινητής φωνητικής επικοινωνίας και διαβίβασης δεδομένων 3G και 4G για το προσωπικό του ENISA. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στις 200.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.