Μια νέα έρευνα, που διενεργήθηκε από κοινού από την Ericsson, την Arthur D. Little και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Chalmers σε 33 χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ποσοτικοποιεί το μεμονωμένο αντίκτυπο της ταχύτητας των ευρυζωνικών συνδέσεων, καταδεικνύοντας ότι ο διπλασιασμός της ταχύτητας ευρυζωνικότητας για την οικονομία οδηγεί στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,3%.

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,3% στις περιοχές του ΟΟΣΑ είναι ισοδύναμη με $126 δις. Αυτό το μέγεθος, αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα έβδομο του μέσου ετήσιου ρυθμού αύξησης του ΟΟΣΑ κατά την τελευταία δεκαετία.

Η μελέτη δείχνει, επίσης, ότι ο επιπλέον διπλασιασμός της ταχύτητας μπορεί να αποφέρει αύξηση άνω του 0,3% (π.χ. ο τετραπλασιασμός της ταχύτητας ισούται με αύξηση 0,6% του ΑΕΠ). Τόσο η διαθεσιμότητα της ευρυζωνικότητας και η ταχύτητα, αποτελούν ισχυρές κινητήριες δυνάμεις σε μια οικονομία. Πέρυσι, η Ericsson και η Arthur D. Little κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, για κάθε αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξάνεται κατά 1%. Η ανάπτυξη αυτή προέρχεται από έναν συνδυασμό άμεσων, έμμεσων και παρακινούμενων επιδράσεων.

Οι άμεσες και έμμεσες επιδράσεις παρέχουν ένα βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο κίνητρο για την οικονομία. Το παρακινούμενο αποτέλεσμα, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και επιχειρήσεων, είναι η πιο βιώσιμη διάσταση και θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει έως και το ένα τρίτο της αύξησης που αναφέρεται στο ΑΕΠ.