Σύμφωνα με τη 13η ετήσια Παγκόσμια Έρευνα Ασφάλειας Πληροφοριών (Global Information Security Survey) της Ernst & Young, η οποία δημοσιεύεται σήμερα, λιγότερο από το ένα τρίτο των παγκόσμιων επιχειρήσεων έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει ένα πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων πληροφορικής (ΙΤ Risk Management Program) ικανό να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Παρά την ταχεία εμφάνιση των νέων τεχνολογιών, μόνο μία στις δέκα εταιρείες θεωρεί τη διερεύνηση των τεχνολογιών αυτών και των κινδύνων που αυτές επιφέρουν ως σημαντική δραστηριότητα που πρέπει να επιτελείται από τον τομέα ασφάλειας πληροφοριών. Το 60% των αποκριθέντων αναγνωρίζει πως η σημαντική αύξηση της χρήσης εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις εταιρείες, όπως οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, κοινωνικής δικτύωσης και οι εφαρμογές Web 2.0, αυξάνουν τον βαθμό έκθεσής τους σε νέους ή υφιστάμενους κινδύνους. Εντούτοις, λιγότεροι από τους μισούς (46%) σκοπεύουν να αυξήσουν τις ετήσιες επενδύσεις τους για την ασφάλεια πληροφοριών.

Ο Σωτήρης Παπιώτης, Executive Director, Επικεφαλής συντονισμού της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων τεχνολογικών υποδομών της Ernst & Young στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, σχολιάζει πως «Ο ρυθμός των τεχνολογικών εξελίξεων και ο ταχύτατος μετασχηματισμός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος που συντελείται λόγω των πιέσεων που δέχεται η ελληνική αγορά, δημιουργούν  νέους και «μεταλλάσουν» τους υφιστάμενους κινδύνους που απειλούν την  ασφάλεια των τεχνολογικών υποδομών και των επιχειρησιακών πληροφοριών».