Η ΕΡΤ προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων της για χρονική διάρκεια 3 ετών.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,93 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 4η Σεπτεμβρίου.

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων/ Help desk σε 24ωρη βάση,
  • υπηρεσίες συντήρησης υποδομής Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
  • υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού βάσεων Δεδομένων,
  • υπηρεσίες διαχείρισης έργων Πληροφορικής.