Η προμήθεια ενός νέου πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης πελατών βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού που δρομολογεί η διοίκηση της ΕΥΑΘ τη χρονιά που διανύουμε. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ με σκοπό την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας μίας σύγχρονης ολοκληρωμένης λύσης, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο συστημάτων/ εφαρμογών που θα αντικαταστήσει και θα ενισχύσει τη λειτουργικότητα του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος που διαθέτει η ΕΥΑΘ. Στην παρούσα φάση βρίσκονται υπό διαμόρφωση οι απαιτήσεις και οι όροι της διενέργειας του διαγωνισμού. Να σημειωθεί ότι το 2019 είχε διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός ο οποίος τελικά ακυρώθηκε, λόγω επανεξέτασης των απαιτήσεων και προδιαγραφών ώστε να ακολουθούν τις αυξανόμενες μεταβολές των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας. Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης, η ΕΥΑΘ σχεδιάζει να προχωρήσει στην αναβάθμιση του συστήματος πληρωμών της, καθώς και στην ανάπτυξη ενός portal ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών με διασύνδεσή με το υφιστάμενο ERP.

Στο πλάνο η ψηφιοποίηση του αρχείου πελατών

Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της περσινής χρονιάς ολοκληρώθηκε η πιλοτική ψηφιοποίηση του αρχείου πελατών ενώ επίκειται διαγωνισμός για την ψηφιοποίηση του συνόλου του αρχείου (έχει γίνει η εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων). Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη η προτυποποίηση βάσης δεδομένων πελατών ύδρευσης, ώστε να επιτρέπεται η αυτοματοποιημένη διασύνδεση καταναλώσεων με το GIS (υδραυλική μοντελοποίηση) και κατ’ επέκταση με το υδραυλικό μοντέλο για την μοντελοποίηση (προσομοίωση της λειτουργίας) των δικτύων. Επιπλέον, η ΕΥΑΘ διερευνά, σε πιλοτικό επίπεδο, την υιοθέτηση τεχνολογιών έξυπνων μετρητών ως των πλέον σύγχρονων λύσεων καταμέτρησης κατανάλωσης με στόχο την υιοθέτηση τους σε μεγάλη κλίμακα.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού η ΕΥΑΘ έχει προχωρήσει στις παρακάτω δράσεις:

  • Αντικατάσταση-αναβάθμιση των φορητών συσκευών και λογισμικού καταγραφής ενδείξεων κατανάλωσης.
  • Περαιτέρω βελτίωση παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την ιστοσελίδα της εταιρείας.
  • Μελέτη ενεργοποίησης της υπηρεσίας click to call μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας
  • Διερεύνηση σε πιλοτική εφαρμογή διαδικασιών διακίνησης ηλεκτρονικών εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών.