Η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. γνωστοποίησε ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιήθηκε από τις 16.12.2013 έως και τις 30.12.2013, καταρχήν καλύφθηκε από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης 118 μετόχων, κατά ποσοστό 66,485% με την καταβολή συνολικού ποσού 529.211,80 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 407.086 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ονομαστικής αξίας 0,60€ εκάστης σε τιμή διάθεσης 1,30€ εκάστη), ενώ ποσοστό 33,515% (από τις συνολικά 612.300 νέες μετοχές που αποφασίσθηκε ότι θα εκδοθούν), ήτοι 205.214 μετοχές έμειναν αδιάθετες. Οι 205.214 αδιάθετες μετοχές, διατέθηκαν προς ικανοποίηση των προεγγραφών οι οποίες έγιναν από 30 μετόχους για επιπλέον μετοχές (πέραν αυτών που δικαιούνταν από το ασκηθέν δικαίωμα προτίμησης). Κατόπιν τούτων το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 367.380 ευρώ (612.300 νέες μετοχές επί 0,60€ ονομαστική αξία κάθε μετοχής).