Έξι σχήματα υπέβαλλαν προσφορές για το μεγάλο έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων του συνόλου των υποθηκοφυλακείων. Πρόκειται για τον ΟΤΕ, τη Wind σε κοινοπραξία με την αμερικάνικη Iron Mountain, το σχήμα Intrasoft – Profile, και τις κοινοπραξίες «Vodafone- Cosmos Business Systems -Geoanalysis – Q&R», «Uni Systems – ONEΧ» και «Globitel – Master – όμιλος Μυτιληναίου». Το έργο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήµατος μεταγραφών – υποθηκών και ενεχύρων, καθώς και για την υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρµογών και πληροφοριακού συστήµατος για την τήρηση και ενηµέρωση αυτών, στο οποίο διαµέσου διαδικτυακής πύλης θα µπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόµιµα ενδιαφερόµενοι (πολίτες, δικηγόροι, συµβολαιογράφοι, κ.ά.).

Αρχεία από 390 υποθηκοφυλακεία σε όλη τη χώρα
Στο έργο συµπεριλαµβάνονται τα αρχεία των 390 υποθηκοφυλακείων, που τηρούσαν το σύστηµα μεταγραφών και υποθηκών για το σύνολο της ελληνικής Επικράτειας. Υπολογίζεται ότι θα ψηφιοποιηθούν περίπου 600.000.000 σελίδες. Η ψηφιοποίηση περιλαµβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήµατος μεταγραφών και υποθηκών όσο και την καταχώρηση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευµένο σύστηµα διαχείρισης εγγράφων και ψηφιακών αρχείων, ώστε να δηµιουργηθεί ένα επίσηµο ψηφιακό αντίγραφο του συστήµατος το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.

Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα όπως είναι για παράδειγμα το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ). Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο.