Οι αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις & δαπάνες και κατ’ επέκταση οι περιβαλλοντικές ανησυχίες που προκαλούν αυτές, καθιστούν τα συστήματα διαχείρισης φωτισμού λύση πρώτης γραμμής για την εξοικονόμηση ενέργειας και την οικονομική αποδοτικότητα προς όφελος όλων.

Ο χώρος επαγγελματικής δραστηριότητας του ανθρώπου, καθώς και ο αστικός χώρος, μπορούν να συγκριθούν με ένα σύστημα, όπου μια ποικιλία φυσικών διεργασιών αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Πρόκειται για χώρους οι οποίοι αποτελούνται από δυναμικά υποσυστήματα πολλαπλών μεταβλητών, με γραμμική και μη συμπεριφορά. Η διαχείριση του φωτισμού αποτελεί ένα τέτοιο υποσύστημα, το οποίο παρέχει βέλτιστη διασύνδεση σε περιβάλλον χρήστη με ηλεκτρονικά συστήματα έναυσης, dimming, επικοινωνίας, μονάδων ελέγχου και αισθητήρων, δίνοντας στον φωτισμό μια νέα διάσταση.

Τα συστήματα διαχείρισης φωτισμού παρέχουν τη δυνατότητα για άμεση δυναμική ρύθμιση στα χαρακτηριστικά του, καθώς και για την επιτόπου και απομακρυσμένη διαχείριση της λειτουργίας του (ενσύρματη ή ασύρματη), μέσω κατάλληλης εφαρμογής λογισμικού, διασφαλίζοντας την απαιτούμενη ποιότητα και ποσότητα φωτισµού στα κατάλληλα σηµεία, τις κατάλληλες ώρες. Η δυνατότητα διαχείρισης του φωτισμού παρέχει, μεταξύ άλλων, στον διαχειριστή της εκάστοτε εγκατάστασης τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Εφαρμογή στρατηγικών περικοπής φορτίου.
 • Ρύθμιση της λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων, ήτοι έναυσης, dimming (ρύθμιση επιπέδων φωτισμού) και προκαθορισμένων σεναρίων φωτισμού.
 • Οπτικοποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας της εγκατάστασης φωτισμού, όπως της κατανάλωσης ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, της τάσης και της έντασης ρεύματος.
 • Αναλυτική προβολή της κατάστασης του κάθε φωτιστικού σώματος, του συνολικού χρόνου λειτουργίας του και του ιστορικού συντήρησης.
 • Λειτουργίες αντιμετώπισης και διάγνωσης προβλημάτων.

Τα συστήματα διαχείρισης φωτισμού επιτρέπουν εξατομικευμένες, καινοτόμες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις φωτισμού, σε τομείς εφαρμογής όπως:

 • Φωτισμός αστικού περιβάλλοντος.
 • Φωτισμός βιομηχανικού περιβάλλοντος.
 • Φωτισμός γραφείων & καταστημάτων.
 • Οδικός φωτισμός.
 • Θεματικός φωτισμός.
 • Αρχιτεκτονικός φωτισμός.

Όπως προκύπτει από έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από σχετικές μελέτες, η υιοθέτηση και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης φωτισμού σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις δύναται να εξοικονομήσει μέχρι και 25% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται για φωτισμό και να μειώσει σημαντικά το κόστος ενέργειας και συντήρησης. Στην περίπτωση, δε, που συνδυάζεται με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας, όπως είναι ο φωτισμός στερεάς κατάστασης (SSL) μέσω διόδων εκπομπής φωτός LED, η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται για φωτισμό μπορεί να είναι της τάξης του 70%.

Ευφυής διαχείριση για αποτελεσματικότερο φωτισμό
Συνοψίζοντας, η υιοθέτηση συστήματος διαχείρισης φωτισμού προσφέρει σημαντικά οικονομικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη. Επιπλέον, η παρακολούθηση της εγκατάστασης παρέχει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης των διαδικασιών συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης φωτισμού αποτελεί σημαντικό βήμα για τις επιχειρήσεις και τους φορείς προς την κατεύθυνση μιας ευφυούς, ενεργειακά αποδοτικής και αξιόπιστης εγκατάστασης φωτισμού, η οποία προάγει τη βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την ευημερία των χρηστών της.