Οι προβλέψεις αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Η σωστή χρήση του μπορεί να απογειώσει την αξία του οργανισμού ή να την περιορίσει. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η πρόσφατη έρευνα της KPMG «Forecasting with confidence: Insights from leading finance functions”, η οποία θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του 7ου Συνεδρίου Οικονομικών Διευθυντών στις 22 & 23 Μαΐου 2008.

Όλοι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τις προβλέψεις ως εργαλείο για να διαχειριστούν την μελλοντική τους απόδοση και επενδύουν σημαντικό χρόνο και προσπάθεια σε αυτή τη σημαντική διαδικασία. Ωστόσο, μόνο ένας στους πέντε καταφέρνει να έχει αξιόπιστες προβλέψεις.

Ενδεχόμενο οικονομικό κόστος
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, μόνο 1% των εταιρειών έχουν πετύχει ακριβώς τις προβλέψεις τους και 22% έχουν σημειώσει απόκλιση της τάξεως του 5%. Γενικότερα όμως, η μέση απόκλιση από τις προβλέψεις εντοπίζεται στο 13%. Στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι τέτοια λάθη έχουν οδηγήσει σε περίπου 6% μείωση της τιμής των μετοχών των εταιρειών τους κατά την αντίστοιχη περίοδο, γεγονός που προκλήθηκε κατά κύριο λόγο από τις αντιδράσεις των επενδυτών.

O αντίκτυπος των άστοχων προβλέψεων είναι βαθύτερος και επηρεάζει σημαντικά τις στρατηγικές επιλογές της εταιρείας. Μολονότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αναμφισβήτητα συμβάλλουν, οργανισμοί με απόκλιση έως 5% στις προβλέψεις τους παρατήρησαν 46% αύξηση στις τιμές των μετοχών τους κατά την τελευταία τριετία, ενώ για τους υπόλοιπους, η μέση αύξηση της τιμής της μετοχής ήταν 34%. Αναμφισβήτητα, οι καλές προβλέψεις ανταμείβουν.

Βελτίωση της διαδικασίας
Στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης που συμμετείχαν στην έρευνα εντόπισαν τρεις περιοχές προς βελτίωση στη διαδικασία των προβλέψεων, οι οποίες θα την έκαναν περισσότερο αποδοτική. Η πρώτη παρατήρηση που έγινε από το 42% των συμμετεχόντων είναι η ανάγκη για αυτοματοποιημένη διαδικασία προβλέψεων, με τη χρήση της τεχνολογίας.  Ένα αντίστοιχο ποσοστό πιστεύει ότι η κατάρτιση πιθανών σεναρίων θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο για να κατανοηθούν οι μελλοντικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις προβλέψεις.

module

Ορθή χρήση των στοιχείων
Περίπου οι μισοί από τους οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι η εγκυρότητα των οικονομικών τους στοιχείων δεν είναι ικανοποιητική και η πλειοψηφία πιστεύει ότι το ίδιο ισχύει και για την εγκυρότητα των μη οικονομικών στοιχείων. Οι εταιρείες επενδύουν σημαντική προσπάθεια για να συλλέξουν στοιχεία εσωτερικά και δεν επενδύουν όσο θα έπρεπε στη συλλογή στοιχείων από την ευρύτερη αγορά.

Για παράδειγμα μόνο το 40% αυτών των εταιρειών χρησιμοποιεί κρατικά οικονομικά στοιχεία στις διαδικασίες προβλέψεών τους. Οι δύο από τις τέσσερις κύριες περιοχές όπου γίνονται τα περισσότερα λάθη στις προβλέψεις είναι, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, η ζήτηση των καταναλωτών και οι παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία. Και στα δυο πεδία θα μπορούσαν να αποφευχθούν τα λάθη εάν γινόταν καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εξωτερικών πληροφοριών.


Τα προσκόμματα της τεχνολογίας
Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις προβλέψεις στους οργανισμούς που εργάζονται είναι ένα σημαντικό εμπόδιο. Σχεδόν όλοι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ακόμη φύλλα εργασίας για ορισμένα μέρη της διαδικασίας πρόβλεψης, αλλά το πιο ανησυχητικό είναι ότι το 40% των εταιρειών βασίζονται αποκλειστικά σε αυτά για να κάνουν τις προβλέψεις τους. Χρησιμοποιώντας αυτά τα βασικά εργαλεία, είναι πιθανό η πρόβλεψη να αποδειχθεί σχετικά ακριβής, αλλά η έρευνα δείχνει ότι όταν χρησιμοποιείται εξειδικευμένο λογισμικό, οι πιθανότητες ακριβούς προβλέψεως είναι αυξημένες. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες τονίζουν, πώς η τεχνολογία δεν μπορεί να βοηθήσει αν τα στοιχεία προς επεξεργασία είναι ανακριβή.

Εμπλοκή στελεχών
Είναι λάθος να υπάρχει η αντίληψη ότι οι προβλέψεις είναι αντικείμενο της οικονομικής διεύθυνσης. Σίγουρα τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης έχουν τον κύριο λόγο, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί και στα άλλα διευθυντικά στελέχη που επηρεάζουν την απόδοση του οργανισμού, μεγαλύτερη ευθύνη για κάποια βασικά τμήματα της διαδικασίας προβλέψεων. Οι οργανισμοί που έχουν ακριβείς προβλέψεις συνήθως εμπλέκουν μια σειρά στελεχών, πλην όμως, ένα 39% των εταιρειών δεν αναθέτουν αυτή την αρμοδιότητα και στα υπόλοιπα διευθυντικά στελέχη.

Εγκυρότητα των προβλέψεων
Η έρευνα υποδεικνύει ότι συνήθως οι εταιρείες τείνουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που έχουν ήδη προβλέψει. Αυτό συμβαίνει γιατί τα στελέχη, συνειδητά ή υποσυνείδητα, τείνουν να είναι συντηρητικοί στις προβλέψεις τους.  Οι πιθανοί λόγοι γι’ αυτό που συμβαίνει έχουν να κάνουν και με την ανθρώπινη φύση που είναι επιφυλακτική αλλά και με προθέσεις των στελεχών να προστατέψουν τις αποδοχές τους.

Παρότι το να υπάρχει καλύτερη απόδοση από αυτή της πρόβλεψης δεν μοιάζει να είναι πρόβλημα για την εταιρεία, ωστόσο δείχνει ότι οι αποφάσεις της εταιρείας σχετικά με την επενδυτική στρατηγική της λαμβάνονται βάσει ανακριβών ή λανθασμένων στοιχείων. Για να μπορέσει να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει τα ανώτατα στελέχη να επενδύσουν στη δημιουργία μιας τέτοιας κουλτούρας που να επιβραβεύει τις επιτυχημένες και αξιόπιστες προβλέψεις.