Η εξαγορά InsurTech οργανισμών ή η συνεργασία με αυτούς θα αποτελεί στρατηγική επιλογή για το 80% των μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με τη Gartner, και με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2018.

Όπως αναφέρθηκε στο Gartner Symposium/ITxpo Australia, οι 16 από τις 25 μεγάλες πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη συνάψει κάποια μορφή συνεργασίας με InsurTech οργανισμούς. Ως InsurTech οργανισμούς, οι Gartner ορίζει τις νεοφυείς εταιρείες που δημιουργούν καινοτόμες λύσεις στο πεδίο της ασφάλισης και αναπτύσσονται με εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το digitization αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους CIOs των ασφαλιστικών εταιρειών –ωστόσο μόλις το 12% των business & IT leaders στον ασφαλιστικό τομέα θεωρούν τους οργανισμούς τους ως «ψηφιακά προηγμένους».  Ως αιτίες για την εικόνα αυτή αναφέρουν την έλλειψη ευελιξίας των legacy IT συστημάτων, τα χαμηλά IT budgets και την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων.