Στην υλοποίηση μίας διατραπεζικής πλατφόρμας συλλογής και ανάλυσης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων σε θέματα ESG συνέβαλε η Global Sustain, εταιρεία του ομίλου SoftOne, κατόπιν ανάθεσης από την εταιρεία Τειρεσίας.

Η υλοποίηση της πλατφόρμας «ESGr», μία από τις πρώτες διατραπεζικές πλατφόρμες στην Ευρώπη, εντάσσεται στο πλαίσιο εναρμόνισης και συμμόρφωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ για την υποχρεωτική ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων, αποσκοπώντας ειδικότερα στη συγκέντρωση, δομημένη καταγραφή και αξιολόγηση δεδομένων των ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα βιωσιμότητας.

Παράλληλα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις βέλτιστες πρακτικές κορυφαίων -διεθνώς- εταιρειών ως προς την υιοθέτηση πολιτικών και κριτηρίων ESG στην καθημερινή τους λειτουργία, η οποία ενισχύει τόσο την κερδοφορία όσο και την ελκυστικότητά τους για πιστωτές και επενδυτές, θωρακίζοντάς τες παράλληλα έναντι σχετικών κινδύνων.

Με προηγμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά, ενσωμάτωση οδηγιών καθώς και πρακτικών διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, η Πλατφόρμα «ESGr» της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών περιλαμβάνει φόρμες συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια), που, λόγω του κοινού εποπτικού και θεσμικού ευρωπαϊκού πλαισίου είναι ομοιόμορφες για τις 8 μεγάλες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.