Πώς διαμορφώνονται οι κυρίαρχες τάσεις στην αγορά της Πληροφορικής αυτή την περίοδο που διανύουμε τη μεγαλύτερη κρίση που έχει βιώσει η παγκόσμια οικονομία από το 1929;

Η διεθνής οικονομική συγκυρία έχει αναμφίβολα καλλιεργήσει ένα κλίμα γενικευμένης ανησυχίας. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό αν λάβουμε υπόψη τους οικονομικούς αναλυτές που μιλούν για μια από τις χειρότερες κρίσεις όλων των εποχών, τα πακέτα στήριξης των οικονομιών που εξαγγέλλουν οι κυβερνήσεις ανά τον πλανήτη, αλλά και τη σημαντική πτώση των κεφαλαιοποιήσεων μεγάλων επιχειρήσεων. Δεδομένης αυτής της κατάστασης, οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να περικόψουν τα λειτουργικά τους έξοδα, ώστε να ενισχύσουν την τρέχουσα ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκειά τους.

Οι συνέπειες κρίσης
Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στην επαναξιολόγηση των επενδυτικών τους πλάνων, καθώς η οικονομική κρίση μοιραία οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων τους. Η όλη κατάσταση δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον κλάδο της Πληροφορικής, καθώς πολλές επιχειρήσεις τείνουν να μεταθέσουν στο μέλλον τις επενδύσεις τους σε πληροφοριακές υποδομές. Από την καθημερινή μας επαφή με πελάτες και συνεργάτες, διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις θέτουν ως προαπαιτούμενα για μια επένδυση, το χαμηλό ρίσκο και την άμεση απόδοση.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πλέον υπάρχει μια στροφή των επιχειρήσεων σε λύσεις που είναι απαραίτητες για την καθημερινή τους λειτουργία, και έχουν άμεσο αντίκτυπο στο bottom line τους και στο συνολικό λειτουργικό τους κόστος. Ουσιαστικά, μιλάμε για λύσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της ρευστότητας, την απλοποίηση και τον αυτοματισμό των διαδικασιών, την ανάπτυξη και τη διαχείριση σχέσεων με κερδοφόρους πελάτες. Πέρα από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες λύσεις είναι αναγκαίες σε λειτουργικό επίπεδο, η στροφή των επιχειρήσεων σε αυτές εξηγείται και από το γεγονός ότι είναι στενά συνδεδεμένες με στρατηγικές που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της κρίσης.

Στροφή στις λύσεις κανονιστικής συμμόρφωσης
Ακόμη μια τάση που έχει αρχίσει να διαφαίνεται, είναι η στροφή σε λύσεις που αφορούν στη συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Παραδοσιακά, σε περιόδους κρίσεων, οι κανονισμοί και τα θεσμικά πλαίσια λειτουργίας γίνονται ολοένα και πιο αυστηρά. Ηδη στην Αμερική γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την εκ νέου ρύθμιση της αγοράς, η οποία αναμένεται να επεκταθεί και στην Ευρώπη και μεσοπρόθεσμα και στη χώρα μας. Οι αλλαγές αυτές επιτάσσουν μεγαλύτερη διαφάνεια, αυστηρότερο έλεγχο στις διαδικασίες και πιστή εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι λύσεις αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, ειδικά αν χρησιμοποιούνται εντός ενός ευρύτερου πλαισίου διαδικασιών διαχείρισης ρίσκου, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια, η οποία αποτελεί το κυρίαρχο ζητούμενο σε εποχές κρίσης. Οι λύσεις συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να συνδυάζονται με εργαλεία ανάλυσης του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επιτύχουν την ισορροπία μεταξύ του οικονομικού, του νομικού και του λειτουργικού ρίσκου μιας επιχείρησης.

Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να διαγιγνώσκουν έγκαιρα τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις αγορές, προκειμένου να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη μελλοντική τους ανάπτυξη.

Ανάγκη για καινοτομία
Τέλος, αναμένεται μια σαφής προτίμηση σε πρωτοποριακά προϊόντα και καινοτόμες λύσεις που προσφέρουν απτά επιχειρησιακά οφέλη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η καινοτομία αποτελεί αναγκαιότητα σε δύσκολους καιρούς. Οι κρίσεις συχνά λειτουργούν ως «καταλύτες» αλλαγών και προώθησης καινοτομιών, οι οποίες είναι ικανές να δώσουν λύσεις σε θεμελιώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όπως: η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, η προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της αγοράς, η αξιοπιστία και η ανταγωνιστικότητα.

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια, κατά γενική ομολογία, πολύ αρνητική συγκυρία για τον κλάδο μας, εκτιμάται ότι οι εταιρίες Πληροφορικής που θα καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις συγκεκριμένες τάσεις της αγοράς, θα βρεθούν στο προσκήνιο των εξελίξεων, θα ενισχύσουν τη θέση τους και θα θέσουν τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Η Αλεξάνδρα Κοκκίνη είναι Chief Operating Officer της SAP Hellas