Η Γνώμων Πληροφορική σε συνεργασία με τον φορέα ΙΗΕ Europe εγκαθιστά την πλατφόρμα δοκιμών για την υλοποίηση του Ελβετικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας του Ομοσπονδιακού Κράτους της Ελβετίας (Electronic Patient Dossier).

Το EPD στοχεύει στη λειτουργική διασύνδεση μέσω των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας του ΙΗΕ, όλων των σημείων παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελβετία μέχρι το τέλος του 2020. Η Γνώμων Πληροφορική υλοποιεί τις αναγκαίες υποδομές πιστοποίησης για τις διαδικασίες συγκατάθεσης ασθενή και την εξουσιοδότηση πρόσβασης στα δεδομένα των ασθενών με βάση τις ελβετικές προδιαγραφές κατά ΙΗΕ, authorization decision request (CH: ADR) και Privacy Policy Query (CH: PPQ).

Η Γνώμων Πληροφορική ΑΕ έχει υλοποιήσει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σημαντικό μέρος των πληροφοριακών υποδομών που καθιστούν δυνατή τη διασυνοριακή παροχή ιατρικής περίθαλψης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες του διαδικτύου, της διασφάλισης του ιατρικού απορρήτου και των διεθνών κωδικοποιήσεων και προτύπων. Υποστηρίζει, επίσης, πολλές ευρωπαϊκές χώρες στην υλοποίηση της στρατηγικής τους για τη διασυνοριακή υγεία.