Σε συνέχεια της επιτυχούς υλοποίησης έργων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης (Archiving Connect) και ηλεκτρονικής τιμολόγησης (Paperless Connect), η Impact προχώρησε στην υλοποίηση και ένταξη των διαδικασιών του προγράμματος «Κάρτα Αγρότη» στο σύστημα Archiving Connect για την αυτόματη επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταιρειών και των συνεργαζόμενων τραπεζών.

Η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία τις διαδικασίες για τη διασύνδεση και αυτόματη επικοινωνία των εταιρειών BASF HELLAS ABEE και Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ με τη τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος «Κάρτα Αγρότη».