Η Altec ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Ανανέωση συστημάτων εξοπλισμού πληροφορικής για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των προηγμένων εφαρμογών της ηλεκτρονικής πύλης της Γ.Γ ΕΣΥΕ και της υποδομής GIS”. Ειδικότερα, το έργο αναφέρεται στο Υποέργο 4 (lot 4)του κύριου έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάχυσης Στατιστικής Πληροφορίας και Υποστηρικτικές Ενέργειες” και αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη όλου του εξοπλισμού και του λογισμικού που απαιτείται για τη βελτίστη λειτουργία του έργου της ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης (portal) της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή προσωπικών υπολογιστών διαφόρων τύπων, file server, υπολογιστών desktop publishing και όλου του σχετικού λογισμικού, εκτυπωτών, scanner, συσκευών εκτύπωσης και αντιγραφής CD/DVD και ενός (1) συστήματος παραγωγής πιστοποιημένης εκτύπωσης καθώς και την προμήθεια λογισμικού Ελέγχου Δικτύου και Αρχειοθέτησης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 720.761 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.