Η «Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ» ανακοίνωσε, ότι σύμφωνα με την από 13/10/2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 100% θυγατρικής της εταιρίας «Altec Software», άλλαξε η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της ανωτέρω θυγατρικής ως ακολούθως: Η επωνυμία άλλαξε από «Altec Ανάπτυξη Λογισμικού ΑΕ» σε «Unisoft AE – Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» και ο διακριτικός τίτλος άλλαξε από «Altec Software A.E.» σε «Unisoft A.E.».

Η απόφαση καταχωρήθηκε στο ΓΕ.ΜΗ την 17/10/2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 802220, της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΕΒΕΑ. Με την ίδια απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε αντιστοίχως και το άρθρο 1 του καταστατικού της ανωτέρω θυγατρικής.