Η Areva Hellas ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) με τίτλο «Επέκταση του Συστήματος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: η επέκταση των λειτουργιών του Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς, το σύστημα ανάπτυξης, ελέγχου και δοκιμών Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το Εφεδρικό Σύστημα Εκκαθάρισης της Αγοράς, την συντήρηση του Συστήματος καθώς και εργασίες εξειδικευμένων μηχανικών της εταιρείας Areva T&D για την ανάπτυξη εφαρμογών με μέγιστο όριο τις ογδόντα (80) ανθρωποημέρες ή εξακόσιες σαράντα (640) ανθρωποώρες.

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στις 515.970 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Παράλληλα, η Areva ανέλαβε, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προληπτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και η παροχή τεχνικής υποστήριξης και οποιασδήποτε αναγκαίας βοήθειας για την ικανοποιητική λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ), χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών. Το τίμημα της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στις 514.800 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.