Η ένωση εταιρειών Athens Technology Center (ATC) και ο Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α. ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορά στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού προηγμένων δεξιοτήτων για τις επιχειρησιακές διαδικασίες ΟΤΑ.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει: α) την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβανόμενης της εγκατάστασής του σε πλήρη και προσήκουσα λειτουργία για τον σκοπό της κατάρτισης εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, για τον οποίο προορίζεται,
στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης της Αναθέτουσας Αρχής, β) την παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης επιμορφωτών επί του εκπαιδευτικού υλικού καθώς, και γ) υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής, υποστήριξης και επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού κατά τη διάρκεια περιόδου Συντήρησης. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 86.989 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.