Η Athens Technology Center ανέλαβε το συντονισμό ενός νέου έργου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος eParticipation 2008/1.

Το έργο eMPOWER: “Empowering citizens to influence the decision making and policy formulation on environmental issues” στοχεύει στην ενδυνάμωση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε κοινά κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα μείζονος σημασίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ώστε με τον κατάλληλο σχεδιασμό και τεχνογνωσία να αναδειχθούν κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα (όπως κλιματικές αλλαγές, διαχείρισης υδατικών πόρων, βιώσιμες μεταφορές) στο ευρύ κοινό, το οποίο και θα κληθεί να πάρει θέση συμμετέχοντας σε σχετικές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας ηλεκτρονικής συμμετοχής του έργου, και συλλέγοντας υπογραφές, οι οποίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δύνανται να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διάρκεια του έργου είναι 2 χρόνια με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2009.