Η Attica Group αναγνωρίζοντας την αξία των πληροφοριών κατά την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών, καθώς και την ανάγκη για τη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω πληροφοριών έχει ξεκινήσει και υλοποιεί «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών» (ISMS).

«Κύριος στόχος του ISMS είναι να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να εξαλειφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις που μπορεί να φέρουν τυχόν απειλές καθώς και τα τρωτά σημεία που σχετίζονται με την ασφάλεια του Οργανισμού» δηλώνει στο NetFAX ο Χαράλαμπος Κατζουράκης, IT&T Director της Attica Group. «Με τον τρόπο αυτό, θα επιτρέψει την υλοποίηση των επιθυμητών ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον οργανισμό (δηλαδή τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων, της ακεραιότητας, κλπ)» συμπληρώνει. Η δημιουργία του νέου πλαισίου ISMS θα περιγράψει τις διαδικασίες σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών. Θα παρέχει εύλογη διασφάλιση σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών του Ομίλου από όλες τις απειλές, εσωτερικές και εξωτερικές, εκούσιες ή ακούσιες. Εφαρμόζοντας το ISMS ο Όμιλος σκοπεύει:

– Να παρέχει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας όλων των πληροφοριών σύμφωνα με την αξία και την κρισιμότητα τους για τη λειτουργία του Ομίλου.
– Να δημιουργήσει πλαίσιο διαχείρισης IT ρίσκων, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια.
– Να συμμορφωθεί με όλες τις κανονιστικές, νομικές και συμβατικές απαιτήσεις.
– Να εκπαιδεύσει όλους τους εργαζομένους του Ομίλου Attica και να βελτιώσει την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών.