Η BeSecure ανέλαβε έργο συμμόρφωσης ως προς το διεθνές πρότυπο ασφάλειας ISO 27002, για τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Το έργο ανατέθηκε κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού και αφορά σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στο σύνολο του Οργανισμού προκειμένου  να εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα και  έλεγχοι εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας διαχειριζόμενων προγραμμάτων και πληρωμών.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών υποχρεούται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, προκειμένου να εφαρμόζει την Κοινή Αγροτική Πολιτική πληρωμών για τα διαχειριζόμενα κονδύλια που δικαιούται η Κύπρος από την Ε.Ε. και τις ενισχύσεις που καταβάλλονται από εθνικούς πόρους.