Η Centric Πολυμέσα, μέσω της νεοϊδρυθείσας LEX Online Εntertainment, θυγατρικής εταιρείας της ECN Holdings, μέλος του ομίλου Centric, προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με την εταιρεία Dragonfish, μέλος του ομίλου 888 Holdings.

Η Dragonfish παρέχει ολοκληρωμένες υπηρε σίες  διαδικτυακής ψυχαγωγίας σε επιχειρήσεις του κλάδου, προσφέροντας όλο το φάσμα των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μάρκετινγκ, ηλεκτρονικών πληρωμών, ασφάλειας συναλλαγών κλπ. Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει την παροχή για λογαριασμό της LEX Online entertainment όλων των υπηρεσιών που αφορούν στις διαδικτυακές υπηρεσίες casino και poker για τις γλώσσες χωρών της ΝΑ Ευρώπης, και ειδικότερα περιλαμβάνει πέραν της ανάπτυξης πρωτότυπου λογισμικού, τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης ρίσκου και απάτης, διαχείρισης πελατών και ηλεκτρονικών πληρωμών.