Η Cosmos Business Systems ανέλαβε την προμήθεια εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ., Παραρτήματα, Φαρμακεία) σε 116 σημεία στο σύνολο της χώρας, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των Περιφερειακών Δ/νσεων του ΕΟΠΥΥ, η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, η μείωση των δαπανών µέσω ελέγχων στη χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους και η συντομότερη και αποτελεσματικότερη εκκαθάριση των προμηθευτών υγείας µέσω της βελτίωσης της διαδικασίας υποβολής Δ.Α.Π.Υ µέσω διαδικτύου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 758.000 ευρώ (συν ΦΠΑ).