Η CyberStream ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο της υλοποίησης δικτύου σημείων ασύρματης πρόσβασης για το Δήμο Γαλατσίου.

Μέσω του δικτύου θα είναι δυνατή η παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τους χρήστες του, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές της δημοτικής πύλης, καθώς και στο διαδίκτυο. Στα καινοτομικά χαρακτηριστικά του δικτύου περιλαμβάνεται η χρήση τοπολογίας πλέγματος (MESH), η αξιοποίηση τεχνολογιών Wi-Fi και Wimax, καθώς και η δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες και εφαρμογές.

Παράλληλα, μέσω του έργου, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν εκτεταμένες ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων και αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους τελικούς χρήστες. Εκτός της CyberStream, είχε αρχικά καταθέσει προσφορά η εταιρεία Data Concept. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών μηνών. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στις 300.000 ευρώ.