Η Data Concept ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο με τίτλο "Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών & επιχειρήσεων του Δ. Δικαίου".

Το υποέργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης, “Προώθηση ζήτησης ευρυζωνικότητας μέσα από την παροχή εξελιγμένων ψηφιακών υπηρεσιών τηλεσυνεργασίας, τηλεεργασίας και κοινωνικής δικτύωσης σε πολίτες και επιχειρήσεις του Δήμου Δικαίων”. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η προμήθεια υλικού και υπηρεσιών προβολής και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου και της χρησιμότητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ “Κοινωνία της Πληροφορίας”. Υπενθυμίζεται πως εκτός της Data Concept, είχε αρχικά καταθέσει προσφορά και η εταιρεία Cyberse. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 333.181 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.