Ο χώρος της παροχής υπηρεσιών Υγείας, είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας σε μια σύγχρονη Οικονομία, είτε αφορά στον δημόσιο χαρακτήρα τέτοιων υπηρεσιών είτε σε παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ο κεντρικός ρόλος της δραστηριότητας, εκτός της αυξημένης ευαισθησίας που απαιτεί σε θέματα αξιοπιστίας και εύρυθμης λειτουργίας, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον χώρο της Πληροφορικής. Αυτό οφείλεται στον, ολοένα και αυξανόμενο αριθμό διαθεσίμων λύσεων ΙΤ, ο οποίος είτε διαχειρίζεται είτε δίνει λύσεις σε προβλήματα τα οποία προκύπτουν.

Η εταιρεία Diamedica AE είναι πρωτοπόρος στον τομέα της παροχής εξειδικευμένων βιοχημικών & αιματολογικών εργαστηριακών εξετάσεων, προσφέροντας πρωτοποριακές υπηρεσίες πανελλαδικά, οι οποίες λίγα χρόνια πριν δεν υπήρχαν στην Ελλάδα και ήταν αναγκαία η συμβολή εξειδικευμένων κέντρων της Ευρώπης και των Ην. Πολιτειών της Αμερικής.
Ο ρόλος του ΙΤ είναι κεντρικός.

Όλα τα εργαστηριακά μηχανήματα και βιοχημικοί αναλυτές είναι τμήματα ενός ολοκληρωμένου Εργαστηριακού Πληροφοριακού Συστήματος (LIS), το οποίο συλλέγει σε 24ωρη βάση τα δεδομένα από όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους, ενημερώνει την κεντρική database και προσφέρει ιατρικού επιπέδου διαγνωστική πληροφορία στους εργαστηριακούς ιατρούς, μέσω της χρήσης εργαλείων ΒΙ (Business Intelligence).

Κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους και με σκοπό την συμπίεση του λειτουργικού κόστους των συστημάτων πληροφορικής της εταιρείας και την in-house παραμετροποίησή τους, ξεκίνησε και προχώρησε σε σημαντικό ποσοστό, η διαδικασία μεταγωγής των βασικών back office εφαρμογών σε περιβάλλον Open-Source. Η προσπάθεια αφορά τόσο στις υπηρεσίες οργάνωσης της υποδομής (Active Directory, DNS, VPN terminators κλπ.) όσο και στην  αντικατάσταση και παραμετροποίηση βασικών εφαρμογών με νέες.

Βελτιώθηκε η απαραίτητη υποδομή για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (με την τεχνολογία της Veritas) και το σύστημα διαχείρισης εταιρικών αρχείων (eXo Platform). Βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή η διαδικασία κρυπτογράφησης όλων των ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων, τόσο για λόγους ασφαλείας όσο σαν ένα βασικό προαπαιτούμενο για την παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό μέσω Internet.

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα είναι η ταχύτητα επεξεργασίας των δεδομένων. Ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός ιατρικών εξετάσεων ειδικής φύσεως, οι οποίες δεν καλύπτονται από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, δημιουργεί έντονη πίεση για αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και η επιστημονική τους αρτιότητα.

Για τον λόγο αυτό και σε επόμενο στάδιο κατά την διάρκεια του 2017 , με την συνεργασία του ΕΣΕΑΠ (Διεργαστηριακό Σχήμα Ελέγχου Ικανότητας Διαγνωστικών Εργαστηρίων), θα γίνει υλοποίηση private Cloud σε λειτουργικό σύστημα CentOS και με χρήση των εργαλείων OpenNebula.

Η ολοκλήρωση της υποδομής enterprise private Cloud, θα επεκτείνει τις δυνατότητες παροχής πλήρως customized λύσεων και υπηρεσιών και σε χώρους (customers) εκτός της εταιρείας, και θα δώσει λύση στην διαχείριση των πόρων του υφιστάμενου infrastructure, μεγιστοποιώντας την χρήση και την διαθεσιμότητα (virtual appliances clustering) της υπάρχουσας υποδομής (με χρήση Xen & VMWare hypervisor) και διευκολύνοντας την προσθήκη νέων υπολογιστικών συστημάτων χωρίς να είναι αναγκαίες σημαντικές αρχιτεκτονικές αλλαγές, χρονοβόρο downtime και πιθανή αστοχία της αναβάθμισης.

Στόχος είναι να έχει λειτουργήσει πιλοτικά σε ικανοποιητικό βαθμό το private Cloud μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο, όταν υπό την αιγίδα και οργανωτική επίβλεψη του Προέδρου της Diamedica, Dr Αλέξανδρου Χαλιάσου, θα λάβει χώρα στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 22o European Congress of Clinical Biochemistry & Laboratory Medicine “EuroMedLab Athens 2017”.

Το συγκεκριμένο Συνέδριο είναι εξαιρετικά σημαντικό παγκοσμίως και είναι μια σημαντική ευκαιρία για την επιχείρησή και την χώρα μας να επιδείξει ότι, με την χρήση μοντέρνων τεχνολογιών ΙΤ, o χώρος παροχής ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου της Ελλάδος είναι διεθνώς αναγνωρίσιμος και ανταγωνιστικός.