Η εταιρεία DOTSOFT AE ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια & εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος ελέγχου καυσίμων δεξαμενών πετρελαίου κτηρίων του Δήμου Κω», σύμφωνα με την από 26/09/2016 υπογεγραμμένη σύμβαση με το Δήμο Κω.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πιλοτικού συστήματος διαχείρισης τριών σταθερών δεξαμενών πετρελαίου. Το προς προμήθεια σύστημα, θα βασίζεται σε τεχνολογίες Internet of Τhings, θα  το χειρίζεται ο οποιοσδήποτε με βασικές γνώσεις υπολογιστών, θα εμφανίζει σε μια κεντρική οθόνη το σύνολο των δεξαμενών και σε μενού το σύνολο των υπηρεσιών και θα μπορεί να έχει αρθρωτή αρχιτεκτονική ώστε η κεντρική πλατφόρμα να μπορεί να διαχειριστεί από τον πιλοτικό αριθμό των τριων δεξαμενών μέχρι το σύνολο των δεξαμενών του Δήμου. Επίσης το σύστημα θα παρέχει διαφορετικές κατηγορίες πρόσβασης ανάλογα με τους χρήστες για να μπορεί μέσω webservices να αποστέλλει συγκεντρωτικές πληροφορίες στις επιτελικές πλατφόρμες διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου.