Η Dotsoft συνεργάζεται με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ) για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, αρχειοθέτησης, διακίνησης εγγράφων και ροής εργασιών» σύμφωνα με την από 27/12/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Με το συγκεκριμένο έργο ενισχύεται η ψηφιακή υποδομή του Οργανισμού μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής. Η επιλεγείσα λύση Papyros Millennium III ενσωματώνει λειτουργικότητες για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Έτσι καθιερώνεται η ηλεκτρονικοποίηση των ενεργειών πρωτοκόλλησης και διακίνησης εγγράφων, της διαχείρισης φακέλων υποθέσεων και της διαχείρισης των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών.