Η Elecnet ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Καστοριάς.

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι συμπληρωματικό της υπ’ αρίθμ. 1280/2008 σύμβασης “Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Καστοριάς” και αφορά προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση σωστής λειτουργίας υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών. Υπενθυμίζεται πως η Elecnet ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά για το συγκεκριμένο έργο.
Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 218.979 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.