Η Entersoft έκλεισε την οικονομική χρήση του 2008 με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν το 26% στα έσοδα και το 41% στα κέρδη προ και μετά φόρων. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών σε επίπεδο ομίλου ανήλθε στα 7,114 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι 5,624 εκατ. το 2007, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,557 εκατ. ευρώ το 2008 έναντι 1,108 χιλ. το προηγούμενο οικονομικό έτος αυξημένα κατά 41%.

Ο όμιλος είχε μηδενικό δανεισμό στο τέλος του 2008, ενώ ο δείκτης άμεσης ρευστότητας διαμορφώθηκε στο εντυπωσιακό 5,16 έναντι 2,4 την προηγούμενη χρονιά, επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα του μέσου δείκτη του κλάδου της Πληροφορικής.