Η Entersoft ανέλαβε έργο εγκατάστασης του Entersoft Business Suite στην εταιρεία Μπενρουμπή Α.Ε..

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίξει τη συνολική οργάνωση και κεντρική παρακολούθηση της εμπορικής και οικονομικής της διαχείρισης, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις διεθνείς της δραστηριότητες. Βασισμένη στο λογισμικό της Entersoft, η Μπενρουμπή Α.Ε., στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της αλλά και τη βελτιστοποίηση στα κόστη διαχείρισης των λειτουργιών της. Στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας είναι η αναβάθμιση των διαδικασιών κατάρτισης και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, προγραμματισμού και ελέγχου των οικονομικών δεδομένων ανά κέντρο κόστους, με απώτερο στόχο την καλύτερη κερδοφορία της εταιρείας και την αναβαθμισμένη  φροντίδα προς τους πελάτες και συνεργάτες της.